El portaveu adjunt de Compromís en les Corts, Juan Ponce, ha explicat que “l’expedient de Puerto Mediterráneo es troba en la conselleria competent, que és la de Territori. I només quan es complete la recepció de tots els informes preceptius passarà a la següent fase, en la Conselleria d’Agricutura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, on la Comissió d’Avaluació Ambiental haurà de dirimir en un futur, i amb la informació de la qual dispose, si és prou o cal demanar més informes complementaris per a poder donar llum verda o no a aquesta Actuació Territorial Estratègica (ATE)”.

Segons Ponce, “seria molt interessant que entre tota la informació que finalment s’aporte a la Comissió d’Avaluació Ambiental hi haguera informes d’Economia per a veure la viabilitat econòmica del projecte a curt, mig i llarg termini en tota l’àrea metropolitana. Així com tindre un estudi de la creació d’ocupació neta a curt, mig i llarg termini; un estudi en profunditat del trànsit, que hauria de realitzar la Conselleria de Territori; i un informe sobre la repercussió en el canvi climàtic de l’ATE Puerto Mediterráneo, que segurament es demanarà des de les Corts”.

“La petició d’aquest últim informe és una iniciativa que també vaig anunciar en la sessió plenària última en que es va parlar de Puerto Mediterráneo, i  que consisteix en que cada nou megaprojecte haurà d’ajuntar un informe de les seues repercussions en el canvi climàtic. Tenint en compte que la previsió dels promotors de Puerto Mediterráneo és de 28 milions de visites a l’any, la repercussió en el clima serà prou important i per això cal comptar amb el dit informe”, ha afegit Ponce.

D’altra banda, “considerem que la Conselleria de Sanitat hauria de realitzar un estudi epidemiològic per a veure la repercussió del trànsit en la salut de la ciutadania de l’entorn més immediat, que és Paterna, però també de tota l’àrea metropolitana. I, fins i tot, de tota la província ja que els contaminants atmosfèrics tenen la seua mobilitat. Sense oblidar que també estan els contaminants secundaris, com l’ozó troposfèric que, sobre tot en primavera i estiu, es genera a partir de la contaminació dels cotxes. Una contaminació que arriba a traslladar-se a zones d’interior, com per exemple Villar del Arzobispo, Caudete de las Fuentes o Vilamarxant”.

Així, “fins que no passe tot aquest calendari de tràmits administratius que superar, i d’informes que encara han de redactar-se i estudiar-se, no se sabrà si l’ATE Puerto Mediterráneo serà una realitat urbanística o no”, ha conclòs Juan Ponce.

—————————————————————————————————

Ponce: “Puerto Mediterráneo está en Territorio esperando para pasar el examen de la Comissión de Evaluación Ambiental de Agricultura”

El portavoz adjunto de Compromís en las Corts, Juan Ponce, ha explicado que “el expediente de Puerto Mediterráneo se encuentra en la conselleria competente, que es la de Territorio. Y sólo cuando se complete la recepción de todos los informes preceptivos pasará a la siguiente fase, en la Conselleria de Agricutura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, donde la Comisión de Evaluación Ambiental tendrá que dirimir en un futuro, y con la información de la que disponga, si es suficiente o hay que pedir más informes complementarios para poder dar luz verde o no a esta Actuación Territorial Estratégica (ATE)”.

Según Ponce, “sería muy interesante que entre toda la información que finalmente se aporte a la Comisión de Evaluación Ambiental hubiera informes de Economía para ver la viabilidad económica del proyecto a corto, medio y largo plazo en toda el área metropolitana. Así como tener un estudio de la creación de empleo neto a corto, medio y largo plazo; un estudio en profundidad del tráfico, que tendría que realizar la Conselleria de Territorio; y un informe sobre la repercusión en el cambio climático de la ATE Puerto Mediterráneo, que seguramente se pedirá desde las Corts”.

“La petición de este último informe es una iniciativa que también anuncié en la sesión plenaria última en la que se habló de Puerto Mediterráneo, y que consiste en que cada nuevo megaproyecto tendrá que adjuntar un informe de sus repercusiones en el cambio climático. Teniendo en cuenta que la previsión de los promotores de Puerto Mediterráneo es de 28 millones de visitas al año, la repercusión en el clima será bastante importante y por eso hay que contar con dicho informe”, ha añadido Ponce.

Por otro lado, “consideramos que la Conselleria de Sanidad tendría que realizar un estudio epidemiológico para ver la repercusión del tráfico en la salud de la ciudadanía del entorno más inmediato, que es Paterna, pero también de toda el área metropolitana. E incluso de toda la provincia, puesto que los contaminantes atmosféricos tienen su movilidad. Sin olvidar que también están los contaminantes secundarios, como el ozono troposférico que, sobre todo en primavera y verano, se genera a partir de la contaminación de los coches. Una contaminación que llega a trasladarse a zonas de interior, como por ejemplo Villar del Arzobispo, Caudete de las Fuentes o Vilamarxant”.

Así, “hasta que no pase todo este calendario de trámites administrativos que superar, y de informes que todavía tienen que redactarse y estudiarse, no se sabrá si la ATE Puerto Mediterráneo será una realidad urbanística o no”, ha concluido Juan Ponce.