La diputada de Compromís, Cristina Rodríguez, ha presentat en Les Corts una iniciativa parlamentària amb la qual proposa mesures per millorar la vida de la dona en el medi rural, un àmbit tradicionalment molt masculinitzat en el qual és més pronunciada la desigualtat de gènere.

Entre aquestes mesures destaca la que insta al Govern Central a dur a terme un canvi en la legislació en matèria d’igualtat que incorpore en la legislació sobre titularitat compartida de les explotacions agràries la tramitació d’ofici per a la cotitularitat.

Segons explica Rodríguez “en l’activitat agrària, ramadera i pesquera les dones pateixen la precarietat laboral, la manca de serveis i infraestructures, la falta d’oportunitats, la invisibilitat i l’absència de reconeixement, tant social com a econòmic en el seu treball. Aquests fenòmens generen una situació de submissió en la qual les dones tendeixen a optar per l’abandó dels seus pobles cap a les ciutats. La discriminació que pateixen les dones i els greus problemes de despoblació dels pobles requereixen d’una especial atenció per al futur desenvolupament del medi rural valencià”.

Des de Compromís es considera necessari desenvolupar des de les institucions valencianes un Pla Autonòmic per a la Promoció de les Dones del Medi Rural. Analitzant, prèviament, les circumstàncies concretes que afecten el desenvolupament professional i vital de les valencianes. Així, aquest pla inclouria una sèrie d’actuacions orientades a resoldre els conflictes, ja identificats, en cada zona del territori rural valencià.

Aquest pla haurà de tenir com a objectius fonamentals qüestions com la visibilització del paper de les dones en el medi rural. És imprescindible atorgar a les dones el lloc que els correspon en la societat i en l’estructura econòmica del nostre país. Per a açò, cal incorporar-les en els òrgans i llocs de decisió i participació de l’àmbit rural. “En eixe sentit, exigim que es pose en marxa els mecanismes legislatius oportuns per garantir la paritat en els òrgans de decisió de les organitzacions del medi rural tant del País Valencià com a organitzacions estatals. Cal superar la bretxa de gènere en matèria d’ocupació i emprenedoria en el medi rural, així com engegar mesures que permeten la conciliació de la vida personal, laboral i familiar i la coresponsabilitat en el mitjà rural”.

En la Proposició No de Llei presentada en Les Corts Compromís proposa altres mesures concretes com la realització de campanyes informatives per a la difusió de la Llei de Titularitat Compartida de les Explotacions Agràries, “una normativa important que és molt poc coneguda”. Així com la modificació d’esta llei perquè l’adjudicació de la titularitat compartida es produïsca d’ofici. “Considerem –ha assegurat Rodríguez- que les dones no tenen per què reclamar per un dret que ja els pertany com passa actualment”.