La diputada de Compromís, Cristina Rodríguez, ha presentat en Les Corts una iniciativa parlamentària amb la qual proposa mesures per millorar la vida de la dona en el medi rural, un àmbit tradicionalment molt masculinitzat en el qual és més pronunciada la desigualtat de gènere.

Entre aquestes mesures destaca la que insta al Govern Central a dur a terme un canvi en la legislació en matèria d’igualtat que incorpore en la legislació sobre titularitat compartida de les explotacions agràries la tramitació d’ofici per a la cotitularitat.

Segons explica Rodríguez “en l’activitat agrària i pesquera les dones pateixen la precarietat laboral, la manca de serveis i infraestructures, la falta d’oportunitats, la invisibilitat i l’absència de reconeixement, tant social com a econòmic en el seu treball. Aquests fenòmens generen una situació de submissió en la qual les dones tendeixen a optar per l’abandó dels seus pobles cap a les ciutats. La discriminació que pateixen les dones i els greus problemes de despoblació dels pobles requereixen d’una especial atenció per al futur desenvolupament del medi rural valencià”.

Des de Compromís es considera necessari desenvolupar des de les institucions valencianes un Pla Autonòmic per a la Promoció de les Dones del Medi Rural. Analitzant, prèviament, les circumstàncies concretes que afecten el desenvolupament professional i vital de les valencianes. Així, aquest pla inclouria una sèrie d’actuacions orientades a resoldre els conflictes, ja identificats, en cada zona del territori rural valencià.

Aquest pla haurà de tenir com a objectius fonamentals qüestions com la visibilització del paper de les dones en el medi rural. És imprescindible atorgar a les dones el lloc que els correspon en la societat i en l’estructura econòmica del nostre país. Per a açò, cal incorporar-les en els òrgans i llocs de decisió i participació de l’àmbit rural. “En eixe sentit posem que es posen en marxa els mecanismes legislatius oportuns per garantir la paritat en els òrgans de decisió de les organitzacions del medi rural tant del País Valencià com a organitzacions estatals. Cal superar la bretxa de gènere en matèria d’ocupació i emprenedoria en el medi rural, així com engegar mesures que permeten la conciliació de la vida personal, laboral i familiar i la coresponsabilitat en el mitjà rural”.

En la Proposició No de Llei presentada en Les Corts Compromís proposa altres mesures concretes com la realització de campanyes informatives per a la difusió de la Llei de Titularitat Compartida de les Explotacions Agràries, “una normativa important que és molt poc coneguda”. Així com la modificació d’esta llei perquè l’adjudicació de la titularitat compartida es produïsca d’ofici. “Considerem –ha assegurat Rodríguez- que les dones no tenen per què reclamar per un dret que ja els pertany com passa actualment”.


Compromís insta a realizar un cambio normativo para que la cotitularidad de las explotaciones agrarias se tramite de oficio

La diputada de Compromís, Cristina Rodríguez, ha presentado en Les Corts una iniciativa parlamentaria con la que propone medidas para mejorar la vida de la mujer en el medio rural, un ámbito tradicionalmente muy masculinizado en el que es más pronunciada la desigualdad de género.

Entre estas medidas destaca la que insta al Gobierno Central a llevar a cabo un cambio en la legislación en materia de igualdad que incorpore en la legislación sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias la tramitación de oficio para la cotitularidad.

Según explica Rodríguez “en la actividad agraria y pesquera las mujeres sufren la precariedad laboral, la falta de servicios e infraestructuras, la falta de oportunidades, la invisibilidad y la ausencia de reconocimiento, tanto social como económico en su trabajo. Estos fenómenos generan una situación de sumisión en la que las mujeres tienden a optar por el abandono de sus pueblos hacia las ciudades. La discriminación que sufren las mujeres y los graves problemas de despoblación de los pueblos requieren de una especial atención para el futuro desarrollo del medio rural valenciano”.

Desde Compromís se considera necesario desarrollar desde las instituciones valencianas un Plan Autonómico para la Promoción de las Mujeres del Medio Rural. Analizando, previamente, las circunstancias concretas que afectan el desarrollo profesional y vital de las valencianas. Así, este plan incluiria una serie de actuaciones orientadas a resolver los conflictos, ya identificados, en cada zona del territorio rural valenciano.

Este plan deberá tener como objetivos fundamentales cuestiones como la visibilización del papel de las mujeres en el medio rural. Es imprescindible otorgar a las mujeres el lugar que les corresponde en la sociedad y en la estructura económica de nuestro país. Para ello, es necesario incorporarlas en los órganos y puestos de decisión y participación del ámbito rural. “En ese sentido ponemos que se ponen en marcha los mecanismos legislativos oportunos para garantizar la paridad en los órganos de decisión de las organizaciones del medio rural tanto de la Comunidad Valenciana como organizaciones estatales. Hay que superar la brecha de género en materia de empleo y emprendimiento en el medio rural, así como poner en marcha medidas que permitan la conciliación de la vida personal, laboral y familiar y la corresponsabilidad en el medio rural”.

En la Proposición No de Ley presentada en Les Corts Compromís propone otras medidas concretas como la realización de campañas informativas para la difusión de la Ley de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias, “una normativa importante que es muy poco conocida”. Así como la modificación de esta ley para que la adjudicación de la titularidad compartida se produzca de oficio. “Consideramos -ha asegurado Rodríguez- que las mujeres no tienen por qué reclamar por un derecho que ya les pertenece como ocurre actualmente”.